top of page
Search

Neuro Nijmegen - 23rd January 2023

Vereniging op het gebied van neurologie, neurochirurgie en neurowetenschappen in Nijmegen

Coming up on January 23rd, 2023 is an international speaker: dr. Stephanie J Forkel! ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โš•๏ธ


Dr. Forkel has worked in many different countries, including England, Germany, France and the U.S., but she is currently working as a Principal Investigator at the Donders Institute in Nijmegen. Her research here includes research on connections in the brain and new brain models, which led to an interesting publication about this new model in Science in November 2022.


During our course, dr. Forkel will tell more about this new brain model, what makes this new model different from the traditional model, what the clinical implications are and what the next steps will be within her research group.


So sign up for our program now, because you don't want to miss this informative and interesting evening! ๐Ÿ’™๐Ÿง 


More from NeuroNijmegen: https://www.linkedin.com/company/neuro-nijmegen/?miniCompanyUrn=urn%3Ali%3Afs_miniCompany%3A89197783

6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page